Categories
รายละเอียดสินค้า

ตั้งศูนย์ตรวจสินค้าเกษตร…เตรียมเข้าเขตเศรษฐกิจอาเซียน

ตั้งศูนย์ตรวจสินค้าเกษตร...เตรียมเข้าเขตเศรษฐกิจอาเซียน

นับวันมาตรฐานสินค้า เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพราะการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันต้องใช้ชีวิตที่มีมาตรฐานรองรับความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น มาตรฐานสินค้า จึงเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร เนื่องจากกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง เกินความจำเป็นทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Year)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจะได้แข่งขันในตลาดโลกได้

ตั้งศูนย์ตรวจสินค้าเกษตร...เตรียมเข้าเขตเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2553 ส.ป.ก.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการนำสินค้าเกษตรของตนเองมาตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน  โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด เนื่องจาก ส.ป.ก. มีพื้นที่รองรับโครงการประมาณ 34 ล้านไร่  เกษตรกร 1.5 ล้านครัวเรือน ส่วนใหญ่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้เข้าประเทศปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก

ตั้งศูนย์ตรวจสินค้าเกษตร...เตรียมเข้าเขตเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินนี้ กำลังจะได้รับการยอมรับในเรื่องของหน่วยรับรอง (Certification Body :CB) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ส.ป.ก.ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรและการปฏิบัติงานในพื้นที่  ทั้งพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินแปลงที่ดิน และเตรียมพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรอบรู้พร้อมที่จะปรับระบบการผลิตของตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 นี้

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ศึกษาและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  โดยศูนย์แห่งนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรดีมาก โดยเฉพาะผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในระดับพื้นที่  ซึ่งถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้อย่างดี ที่ผ่านมามีผู้นำที่ผ่านการอบรมประมาณ 550 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้นำที่เป็นอาสาปฏิรูปที่ดิน  ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วประมาณ  2,534 ราย ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมาย 1,500 ราย) ในพื้นที่ 50 จังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ สามารถออกใบรับรองให้เกษตรกรได้แล้ว และในปีนี้ มีเกษตรกรยื่นคำขอรับการตรวจรับรองจำนวน 400 รายแล้ว

อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรายใดที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว ต้องการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าก็สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมไปที่…สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดใกล้บ้านท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น.

ที่มา : ข่าวเกษตรเดลินิวส์
Categories
รายละเอียดสินค้า

ขยายเวลารับจำนำข้าว

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 โดยเห็นชอบในหลักการปรับเลื่อนระยะเวลาการรับจำนำข้าวเปลือกให้เร็วขึ้น จากเดิมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จำนวน 2 ครั้งต่อปี

ทั้งนี้เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรได้ทันหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีเกษตรกรจำนวนมากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี 2555/56 ซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ได้ โดยถือเป็นการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ไปแล้ว 1 ครั้ง จึงยังคงเหลือที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2555/56 ได้เพียงอีก 1 ครั้ง

สำหรับกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ทั้งปีพร้อมกันทุกภาคทั่วประเทศ โดยให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อแปลง ต่อราย ต่อปี โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปกำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ระยะเวลาการประชาคม และการออกใบรับรองหลังจากที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนให้เหมาะสม ทั้งนี้ มติที่ประชุมดังกล่าวจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพิจารณาต่อไป.

ที่มา : ข่าวเกษตรเดลินิวส์
Categories
รายละเอียดสินค้า

วันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน

บริษัท คงสวัสดิ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์วันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยจะเริ่มหยุดในวันที่ 23 มกราคม 2555 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2555

.

万事如意 新年发财

.

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้

.

ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 

 

Categories
รายละเอียดสินค้า

เปิดทำการปกติ

หลังจากเหตุการ์ณน้ำท่วมที่ผ่านมาได้ลดความรุนแรงไปบ้างแล้ว ทางบริษัทจึงตัดสินใจเปิดให้บริการตามปกติแล้ว แต่สำหรับลูกค้าๆหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น เนื่องจากบริเวณศูนย์ขนส่งที่จะจัดส่งไปยังร้านของท่านนั้นบ้างส่วนยังมีน้ำท่วมขังรถของเราไม่สามารถผ่านได้ เป็นเหตุให้สินค้าไปถึงล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ทางบริษัทจึงต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Categories
รายละเอียดสินค้า

ประกาศวันหยุด วันแม่แห่งชาติ 2554

บริษัท คงสวัสดิ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์วันหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตังแต่ 12-14 สิงหาคม 2554 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทฯ ทั้งนี้เปิดทำการ วันจันทร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 จึงแจ้งมาเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ

Categories
ประกาศ รายละเอียดสินค้า

เพิ่ม Pages รายละเอียดสินค้า : ตราชั่ง

ขณะนี้ทางทีมงานได้เพิ่ม Pages แสดงรายละเอียดสินค้า “ตราชั่ง” เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้โดยการคลิกที่รูป หรือเข้าไปที่ “Product List > เครื่องเหล็ก > ตราชั่ง” ครับ