ขาตั้งร่ม และเหล็กปักร่ม

เกี่ยวกับสินค้า : ตัวสินค้าเป็นผลผลิตจากเหล็กเกรด 2 ชั้นดี (แหนบรถยนต์เก่า) ซึ่งมีความแข็งแรงคงทน เหมาะแกการนำมาเป็นฐานขาตั้งร่มเป็นอย่างดี