Categories
ประฃาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม ข้อกำหนดและการจัดทำเอกสาร GlobalGAP

โครงการจัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานและการจัดทำระบบเอกสาร GlobalGAP ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2553

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ และสามารถเขียนเอกสารระบบมาตรฐาน GlobalGAP ได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เกษตรกร นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัทส่งออกผลิตผลทางเกษตร จำนวนไม่เกิน 30 ราย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ

  1. เอกสารประกอบการจัดฝึกอบรม
  2. ประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรม (หากผ่านการทดสอบ)
  3. ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม (หากไม่ผ่านการทดสอบ)
  4. CD-ระบบมาตรฐาน GlobalGAP

ระยะเวลา วันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 2 วัน

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมชั้นที่ 1 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. ได้แก่ นายพิเชษฐ์ น้อยมณี นักวิชาการ นางสาวสุรีนาฏ กิจบุญชู นักวิจัย

ติดต่อสอบถามที่ คุณอังคณา ที่เบอร์ 053 944031 หรือ e-mail: aungkana.19@hotmail.com

ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป   2,000 บาท/คน
  • เกษตรกรและนักศึกษา 1,000 บาท/คน

ที่มา : สถาบันวิขัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว